1 ธ.ค. 2551

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้
ภาคเรียนที่1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ช่วงชั้นที่3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เวลา 1คาบ 50 นาที
เรื่อง Life at home: Activities at home
1. สาระการเรียนรู้
การใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านทำให้มีความอิสระสามารถทำสิ่งใดได้ตามใจชอบหรือทำกิจกรรมได้ตามความสนใจซึ่งสมารถช่วยให้ผ่อนคลายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่างคนในครอบครัวด้วยการทำกิจกรรมต่างๆที่บ้าน
2. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ต 1.2.1 ใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันและสิ่งที่ตนสนใจ
มาตรฐาน ต 1.3.1 นำเสนอข้อมูลเรื่องราวสั้นๆ หรือกิจวัตรประจำวัน
3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนสามารถให้ข้อมูลและเขียนบรรยายกิจกรรมที่นักเรียนทำที่บ้านได้
2. นำเสนอข้อมูล เรื่องราวสั้นๆ หรือกิจกรรมประจำวันได้
3. สามารถนำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
4. สาระ
1. คำศัพท์ Play games
Read cartoon books
Water the plants
Exercise
Watch TV
Listen to the radio
Sweep
Wash dishes
2. เสียง Sweep (v) /swi:p/
3. ไวยากรณ์ การใช้ Wh question
5. กิจกรรมการเรียนรู้
5.1 Warm up – ให้นักเรียนนั่งทำสมาธิประมาณ 2 นาที เพื่อทำให้นักเรียนมี่สมาธิและมีสติในการเรียน
5.2 Lead in- นำนักเรียนเข้าสู่บทเรียนโดย ครูถามนักเรียนว่าวันนี้นักเรียนตื่นนอนตอนกี่โมงโดยใช้ประโยคคำถาม What time do you get up?
-ถามนักเรียนต่อว่าหลังจากตื่นนอนแล้วนักเรียนทำกิจกรรมอะไรบ้างที่บ้านในยามว่างโดยใช้คำถาม
What do you do in your free time? หรือ What is your hobby?
5.3 Presentation – ครูบอกกิจกรรมยามว่างของครูว่าครูสะสมแสตมป์ อ่านการ์ตูน และร้องเพลงพร้อมทั้งนำสมุดสะสมแสตมป์ หนังสือการ์ตูนให้นักเรียนดู
5.4 Practice – นักเรียนรับ work sheet activity at home คนละ 1 ชุด และนักเรียนแต่ละคนถามกิจกรรมของเพื่อนและเขียนลงใน work sheet ให้หมดทุกคน
- สุ่มถามนักเรียนว่าเพื่อนทำกิจกรรมอะไรบ้างประมาณ 2-3 คน จาก work sheet activity at home
- ให้นักเรียนแต่ละคนหยิบบัตรภาพและบัตรคำศัพท์ที่อยู่ในกล่องที่ครูเตรียมไว้คนละ 1ใบ
- ให้นักเรียนจับคู่บัตรภาพและบัตรคำศัพท์ให้ถูกต้องแล้วนำมาติดบนกระดานพร้อมแต่งประโยคจากคำศัพท์
- นักเรียนอ่านคำศัพท์ที่ติดบนกระดานและอ่านประโยคพร้อมกันทั้งห้อง จากนั้นแจก work sheet2 ให้นักเรียนทำคนละ1 ชุด แล้วเปลี่ยนกันตรวจพร้อมทั้งช่วยกันเฉลย
5.5 Production- ให้นักเรียนช่วยกันสรุปสิ่งทีได้เรียนรู้ว่าได้ทำกิจกรรมบ้างเมื่ออยู่ที่บ้านและบอกได้ว่าเวลาถามให้ถามอย่างไร
- ครูอธิบายหลังจากที่ได้รับทราบคำตอบของนักเรียนและแจกใบความรู้เรื่อง Who-questions
- ครูสั่งการบ้านให้นักเรียนทุกคนเขียนบรรยายกิจกรรมที่ทำที่บ้าน พร้อมทั้งนำส่งครูในคาบถัดไป
6. สื่อการเรียนรู้
- สื่อของจริง เช่น หนังสือการ์ตูน สมุดสะสมแสตมป์
- บัตรคำศัพท์
- บัตรรูปภาพ
- ใบความรู้ Wh-questions
7. การวัดและการประเมินผล
1. สังเกตการณ์ตอบคำถาม-แบบประเมินการพูด
2. สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม
3.ตรวจผลงานการเขียน-แบบประเมินการเขียน
8. กิจกรรมเสนอแนะ
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9. แบบบันทึกผลหลังการสอน
9.1 ผลการสอน.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9.2 ปัญหา/อุปสรรค.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9.3 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Work Sheet1
Direction: Interview your friends in free time.
Ex: A: What do you do in your free time?
B: I listen to the radio.

1.___________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________

5.___________________________________________________________________

6.___________________________________________________________________

7.___________________________________________________________________

8.___________________________________________________________________

9.___________________________________________________________________

10.__________________________________________________________________

11.__________________________________________________________________

12.__________________________________________________________________

13__________________________________________________________________

14.__________________________________________________________________

15.__________________________________________________________________

16.__________________________________________________________________

17.__________________________________________________________________

18.__________________________________________________________________

19.__________________________________________________________________

20.__________________________________________________________________


Work sheet2 Wh-questions. Direction : Write the best answer.

1. ....................is Jo-ann wearing today?
A new skirt.
2. ....................did Wimon drink some coffee?
In a famouse restaurant.

3.....................did this book cost last week?
20 baht.

4. ....................did Mary walk to school yesterday?
Quickly.
5. ....................did John take a bus twice?
Last week.
6. ....................province do you like to go best?
Chiengmai.

7. ....................book did Susan borrow last Monday?
Kitty's.

8. ....................do you go to school?
To study.

9. .....................is your house from here?
It's 30 miles.

10. ....................does this English Club meet?
It meets once a week.

Wh- Question
คือ ประโยคคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบว่า Yes หรือ Noแต่ต้องการเป็นรายละเอียดเวลาออกเสียง ท้ายประโยคไม่ต้องออกเสียงสูงขึ้น
โครงสร้างประโยค คือ Wh + Vช่วย + S + Vแท้ + …
Wh- Question สามารถแบ่งออกเป็นได้หลายประเภท ดังนี้
1.Where แปลว่า ‘ที่ไหน’ ใช้เมื่อต้องการถามสถานที่ หรือตำแหน่งแห่งที่ โดยปกติเมื่อมีการถาม Where…? ก็มักจะตามด้วย คำตอบที่บอกตำแหน่ง แห่งที่ที่สิ่งนั้นปรากฏอยู่ นั่นคือคำตอบที่ ซึ่งได้มักจะมีตัวบุพบทบ่งบอกสถานที่อยู่ เช่น
คำถาม Where is the pen?
คำตอบ It is over the book.
2.Who/Whom แปลว่า ‘ใคร’ ใช้ถามว่าใคร เช่น
Who’s the mother?
3.How many แปลว่า ‘มีมากเท่าไร’ ใช้เพื่อถามจำนวน เช่น
How many pigs are there?
4.What แปลว่า ‘อะไร’ เช่น
What time is it?
5.When แปลว่า ‘เมื่อไร’ เช่น
When do you drink water?
6.How แปลว่า ‘อย่างไร’ เช่น
How old are you?
7.Why แปลว่า ‘ทำไม’ เช่น
Why do you love her?
8.which แปลว่า ‘อันไหน สิ่งไหน’ เช่น
Which you do prefer, milk or coffee?
http://my.dek-d.com/Writer/story/viewlongc


ไม่มีความคิดเห็น: