7 ส.ค. 2551

กฎการใช้ Can Could และ May Might

Can Could แปลว่า "สามารถ"
1.ใช้กล่าวถึงความสามารถว่าสามารถทำสิ่งนี้สิ่งนั้นได้ เช่น I can play the piano. I can speak French.ในรูปประโยคปฎิเสธและคำถามสามารถใช้ can ได้เลยเช่น She can't drive.Can you drive?
2.เราจะไม่ใชั can กับ infinitive หรือ participles แต่เมื่อจำเป็นเราจะใช้คำอื่นแทน เช่น Are you be able to go home late? She will be able to drive soon.
3.Could เป็น past ของ can เราใช้ could สำหรับความสามารถทั่วไป หรือการอนุญาต เช่น
She could speak three languages when she was five. He finished his home work. He could go out to play.
3.1 กับความสามารถ (ability) I can use a computer.
3.2 การขอหรือการให้อนุญาต Can I use your bicycle? You can leave early today. แต่ถ้าเป็นแบบสุภาพหรือเป็นทางการเราจะใช้ Could เช่น Could you hand me that book, please?
3.3 การขอร้อง (requests) Can you....? Could you...? สุภาพกว่า Do you think you could...?
Can you take this bag? Could you loan a hundred baht? Do you think you could help me move this box?
3.4 เสนอตัวเพื่อช่วยเหลือ (offers) เช่น Can I turn the air on for you ?
3.5 พูดถึงความเป็นไปได้และคาดคะเนในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น (possibility and probability) ใช้ can กับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ เช่น This road can be dangerous at night.
กฎการใช้ May Might
1.ใช้กับการพูดถึงการมีโอกาสของบางสิ่งบางทีอาจเป็นจริงหรืออาจจะเกิดขึ้น เช่น
We may take a day off next week.He might call me tonight.
2. might ไม่ได้เป็น past ของ may เราจะใช้ might เมื่อเรามีโอกาสที่น้อยกว่า may เช่นI may go to visit my parents in this weekend. (บางทีโอกาสจะเป็น 50%) Jane might go with me. (บางทีโอกาสจะเป็น 30% )
3.การใช้ may/might กับ have ใช้แสดงการคาดคะเนที่อาจจะเกิดขึ้นในอดีต may/might + have +V3She may have gone out when I phoned her.
A: I can't find my book.
B:You might have left it at school.
4. ใช้ may might ในการขออนุญาตเช่นMay I sit here?I wonder if I might have another cup of coffee?
5. ใช้ may ในการอนุญาตและไม่อนุญาตเช่น Children may not play alone in the pool.
A: May I turn the TV on?
B: Yes, of course you may.

4 ความคิดเห็น:

freedom กล่าวว่า...

ควรมีแบบฝึก ย่อหน่อย

freedom กล่าวว่า...

ควรมีแบบฝึก ย่อเนือหาด้วย

Thanayut Khumjalern กล่าวว่า...

ขอบคุณครับ ทำไมผมเห็นบางประโยคบอกเล่า เค้าใช้ could กันครับ อย่างเช่น The users could...........

Supticha Supimaros กล่าวว่า...

may กับ might นี้ ผม สงสัยจังเลยอ่ะครับ